10580001_10205492932864591_5687729414593550864_n

Bespreking | Zorgen om de toekomst van de publieke sfeer

Verschenen in: Metropolis M, no 2, 2016

In Die Regierung der Prekären (2012), dat later dit voorjaar in Nederlandse vertaling bij Octavo verschijnt, beschrijft Isabell Lorey hoe de naoorlogse uitruil van de verzorgingsstaat nu wordt beëindigd. Die uitruil werkte decennialang ongeveer als volgt: de staat garandeert een bepaalde gradatie van bescherming en zekerheid voor iedereen en krijgt daar bestuurslegitimiteit en -stabiliteit voor terug. Meningsverschillen worden afgekocht via arbeidsbescherming en voorzieningen als publiek onderwijs, volkshuisvesting en een sociaal vangnet. Dat is de deal. Een tevreden roker is geen onruststoker.

Maar de afspraak houdt geen stand meer, nu ook hier in het welvarende noordwesten van Europa steeds meer mensen te kampen krijgen met onzekere werk- en leefomstandigheden. ‘Precariteit’, want zo zijn we deze vorm van onzekerheid gaan noemen, valt niet langer meer uit te bannen naar de economische extractiezones in de periferie. Ook de huiseconomie draait nu op wegwerpcontracten en zelfuitbuiting. Maar nu de voorzieningen van de verzorgingsstaat worden gedemonteerd, hoeft ook de samenleving haar deel van de afspraak niet langer na te komen. Het ‘wij’, waaraan in de naoorlogse periode met veel precisie is gesleuteld, is uiteengespat en ligt in onderdelen op de grond.

Tegen deze achtergrond opereert Future Publics (The Rest Can and Should Be Done by the People): A Critical Reader in Contemporary Art (2015), een door Maria Hlavajova, directeur van BAK in Utrecht, en Ranjit Hoskote geredigeerde reader van eerder en elders verschenen teksten. Het onderzoekt de nieuwe vormen van ‘publiek’ die ontstaan vanuit de versplintering van eerdere overkoepelende sociale identiteiten. In het openingsessay lenen Hlavajova en Hoskote van de Italiaanse Marxist Antonio Gramsci de term ‘interregnum’ om de moeizame overgang te beschrijven tussen twee systemen of vormen van bestuur, waarbij ‘het oude afsterft maar het nieuwe nog niet geboren kan worden’. In deze crisis verliest de bestaande sociaalpolitieke en wetgevende orde haar grip, terwijl er nog geen nieuw raamwerk klaar ligt om geïnstalleerd te worden. De inzet van de tekst is dat er in deze verwarrende tijd van ‘tektonische verschuivingen’ toch een voorschot genomen moet worden op een andersoortige, meer rechtvaardige toekomst. Als dat niet gebeurt, sluiten de openingen en herstelt het weefsel van markt en macht zich opnieuw.

Future Publics verkent nieuwe, hedendaagse vormen van sociale organisatie, waaruit een nieuw – zij het tijdelijk en provisorisch – ´wij´ kan ontstaan. Het gaat de auteurs dan vooral om ‘geïmproviseerde maar strategische assemblages´ van protest, zoals (het onvermijdelijke) Occupy, de Koerdische vrouwenbeweging, de protestkampementen op het Tahrirplein in Caïro en het Taksimplein in Istanbul, en de in Nederland actieve actiegroep van vluchtelingen We Are Here. Dergelijke gelegenheidsformaties zijn gesmeed vanuit een gedeelde ervaring van onvrede, onrecht, uitbuiting, bestaansonzekerheid of vernedering en ontberen vaak de ideologische dogmatiek die kenmerkend was voor eerdere protestbewegingen. Maar, ´through a strength in collectivity that is still being tested and refined in conditions of hostility and unrest, this “we” might have begun to display some of the contours of a prospective class in-the-making´.

Als er al sprake is van een klasse, is die waarschijnlijk nog niet genoeg uitgekristalliseerd om als zodanig aangesproken en politiek gemobiliseerd te worden. Juist in deze tijd worden verschillende precaire groepen met succes tegen elkaar uitgespeeld. Het sentiment dat een ander aanspraak maakt op jouw bestaanszekerheid, wordt gevoed door politici die stellen dat er een ´run´ is op Nederland en dat door vluchtelingen de zorgkosten oplopen en de woningmarkt vastloopt. Ook in andere contexten blijkt het moeilijk brede solidaire coalities te sluiten tussen precaire groepen. Het blijft onwennig dat de nieuwe breuklijnen dwars door de oude sociaaleconomische segmenten lopen. De geflexibiliseerde wetenschappelijk medewerker op de universiteit heeft nog geen oog voor de papierloze dagloner die de gang staat te dweilen terwijl de strijd voor een eerlijke universiteit over hen beiden zou moeten gaan. Lorey spreekt in dit verband over de ´hiërarchische beschermde verschillen´ die onderlinge solidariteit in de weg staan, terwijl de erkenning van een wederkerige ´existentiële kwetsbaarheid´ juist de basis kan vormen van een affirmatieve politiek.

Publieke sfeer

Is er in deze tijd van versplintering nog een gedeelde symbolische ruimte denkbaar voor politiek handelen en spreken, of moeten we daar überhaupt niet naar verlangen? Feministische denkers als Nancy Fraser en Jane Mansbridge schreven al rond 1990 dat het streven naar een enkelvoudige, allesomvattende publieke sfeer gevaarlijk is omdat het niet strookt met onze caleidoscopische leefwereld. Culturele onderdrukking wordt dan gecamoufleerd door een vals ‘wij’ te installeren dat in werkelijkheid de hegemonie van de dominante groep weerspiegelt en bevestigt. Om die reden hoeven we niet nostalgisch te zijn naar de welvaartstaat, naar een ‘wij’ datvoorbij is, of een tijd waarin geluk gewoner was. Het ‘wij’ van de liberaal-democratische consensuscultuur heeft tegenstellingen systematisch weggedrukt, ontkent of afgevlakt om tot een compromis te komen. Met filosoof Chantal Mouffe kan je betogen dat de huidige weerbarstige politieke realiteit niet haaks staat op de liberale democratie en het poldermodel, maar er in zekere zin het resultaat van is. Een stelsel waarin geen ruimte is voor ‘agonisme’ leidt onherroepelijk tot een uitbarsting van antagonisme.

In de bundel Interrupting the City: Artistic Constitutions of the Public Sphere (2015), onderdeel van de snel uitdijende reeks Antennae van Valiz, stoffen Sander Bax, Pascal Gielen en Bram Ieven het idee van de publieke sfeer weer af. Zij vullen het in op een manier die meer ruimte biedt voor tegenstellingen. Waar Fraser, Mansbridge en anderen zich in de jaren negentig tegen hebben verzet, is de denktraditie rond begrippen als ‘openbaarheid’ en ‘publieke sfeer’ zoals die werd ingezet door Hannah Arendt en Jürgen Habermas. Bij hen neemt ‘openbaarheid’ een belangrijke plek in binnen het ruimere model van een overlegdemocratie, waarin het bereiken van politieke schikking het gewenste eindpunt is. Met name bij Habermas is de ideaaltypische publieke sfeer een duidelijk afgeperkte symbolische ruimte buiten de staat, markt en het private domein, een neutrale zone gereserveerd voor debat en uitwisseling tussen burgers, voor overleg, confrontatie en compromis, in andere woorden: voor een rationeel gevoerd ‘publiek debat’.

Bij Bax, Gielen en Ieven is publieke sfeer geen waardenvrij vacuüm, maar eerder een strijdperk ´waarin de verschillende maatschappelijke krachten elkaar snijden´ en niet alleen het hoofd, maar ook de andere politieke organen worden erkend: het hart en de onderbuik. Hoewel de publieke sfeer niet ‘vrij’ is, is een balans tussen de actieve krachten van groot belang. Als een de overhand krijgt, bijvoorbeeld de staat of de markt, dan verliest de publieke sfeer haar openbare functie. Zo vormt de publieke sfeer het toneel van een steeds veranderende worsteling: ´[A] struggle both in the sense that participating in the public sphere revolves around continuously trying to open up to new, divergent ideas and actions, and a struggle in the sense that the public sphere is constantly being shaped and transformed by ‘external’ economic, social and political forces.´

Hier komt het idee van het onderbreken – interrupting the city – in het spel. Met onderbreken lijkt te worden bedoeld: handelen in de publieke sfeer om de balans in het krachtenspel te herstellen of de verhoudingen opnieuw te configureren. Onderbreken kan dan zoveel betekenen als herijken, wijzigen, vernieuwen, maar ook ontregelen of destabiliseren. Het zal duidelijk zijn dat de auteurs hier een rol voor de kunst weggelegd zien, hoewel ze omzichtig proberen om de manieren waarop kunst kan ‘onderbreken’ niet te veel te preciseren. Daarom moet de lezer genoegen nemen met vrij generieke aanwijzingen, bijvoorbeeld dat kunst ´alternatieve scenario’s´ kan scheppen om naast de sociale realiteit te plaatsten; direct kan interveniëren in die werkelijkheid om sociale verandering te katalyseren; onzichtbare structuren kan blootleggen en nieuwe ruimtes kan scheppen voor politiek handelen.

Richting de meent

In het slotessay ‘Perfoming the Common City’ is Pascal Gielen duidelijker in het benoemen van praktijken en initiatieven die in de publieke sfeer interfereren en nieuwe gemeenschappelijke ruimte genereren. Hij noemt hier bijvoorbeeld de Maagdenhuisbezetting in Amsterdam en tijdelijke, van onderaf vormgegeven sociale centra, gekraakte publieksruimtes en geïmproviseerde politieke pleisterplaatsen in Spanje en Italië, en de massaprotesten op het Tahrirplein. In andere essays in de bundel worden onder meer Wikipedia en het afgeschreven, door het Berlijnse publiek toegeëigende vliegveld Tempelhof genoemd. Het zijn voorbeelden die in Future Publics hoopvol ´pockets of commoning within everyday life´ worden genoemd. Nieuwe vormen van collectief leven en politiek handelen worden hier op kleine schaal uitgetest, vaak in allianties die voorheen onwaarschijnlijk leken. Dit zijn, zou je met een van de auteurs kunnen stellen, ‘tegen-hegemonische publieke sferen in embryonale toestand’.

Toch zijn de voorbeelden, op de keper beschouwd, toch zeer dun gezaaid. De gedachte dat de creatie van nieuwe meentruimtes omgekeerd evenredig is met de ontmanteling van de oude publieke voorzieningen lijkt mij een voorbeeld van wishful thinking. De Maagdenhuisbezetting en de eruit voortgekomen Nieuwe Universiteit-beweging zijn ontstaan nadat het model van de ‘publieke universiteit’ decennialang sluipenderwijs maar systematisch afgebouwd werd. In onze door gentrificatie geteisterde steden begint er eindelijk aandacht te ontstaan voor de groeiende tweedeling en het verdwijnen van ruimte voor sociaal, cultureel of politiek experiment, maar wel pas nadat er na vijf jaar kraakverbod onvoorstelbaar veel meentruimte is verdwenen en de sociale huisvesting inmiddels per strekkende kilometer aan Duitse en Britse beleggingsmaatschappijen wordt verkocht. Voor afbraak op deze schaal bestaat er geen Ctrl-Z-functie en het zal helaas lang duren voor de nu embryonale solidaire systemen dergelijke gaten kunnen dichten.

Geert Lovink stelt in zijn bijdrage in Future Publics terecht vast dat de collectieve verbeelding nog tekortschiet om de vraag te beantwoorden hoe we huisvesting, onderwijs, communicatie, transport en werk op een alternatieve, duurzame manier kunnen herprogrammeren. Dat zal een schaalsprong vereisen die nu nog niet mogelijk is. Kleinschaligheid is niet haarlemmerolie. Zonder schaalsprong dreigt politiek initiatief dood te lopen op een soort ‘activistisch folklorisme’, om de ‘accelerationisten’ Alex Williams en Nick Srnicek te echoën. Werkgroepen, collectieven, affinity groups, et cetera zijn van groot belang als incubators van protest en collectivisme, maar de uiteindelijke uitdaging is om grotere, meer weerbarstige structuren uit te vinden om de kleinschalige initiatieven te koppelen en van slagkracht te voorzien.
Roel Griffioen
is kunsthistoricus en werkt aan een promotieonderzoek in Gent

Maria Hlavajova en Ranjit Hoskote (red.), Future Publics (The Rest Can and Should Be Done by the People): A Critical Reader in Contemporary Art, BAK en Valiz: Utrecht en Amsterdam, 2016

Sander Bax, Pascal Gielen, Bram Ieven, Interrupting the City. Artistic Constitutions of the Public Sphere, Valiz: Amsterdam, 2015

 

Naamloos2

Opinie | Broedplaatsbeleid

Deze korte column schreef ik voor het aanstaande nummer van Rooilijn: Tijdschrift voor wetenschap en beleid in de ruimtelijke ordening, 47 (dec 2014) 6.

Broedplaatsen vullen niet het vacuüm van gemeentelijke verantwoordelijkheid

In een interview in Breed, het broedplaatstijdschrift van Amsterdam, stelde aftredend wethouder Maarten van Poelgeest begin dit jaar dat er ‘zes, zeven jaar’ een ‘omslag’ heeft plaatsgevonden in het broedplaatsenbeleid. Voordien was het programma ‘een soort grote subsidiepot om tegen de verdrukking in plekken te behouden voor kunstenaars’, maar inmiddels herkennen marktpartijen dat ‘zulke panden met een tijdelijke bestemming voorlopers kunnen zijn van gebiedsontwikkeling’.

Dat is een interessante constatering. Het broedplaatsenbeleid is rond 2000 geformuleerd om in Amsterdam, een stad bekend om de woekerhandel in vierkante meters, een kritiek minimum aan betaalbare werkruimtes voor kunstenaars en andere creatieve arbeiders te waarborgen. Die plekken van creatieve arbeid, dus arbeid waarvan het economisch rendement niet altijd direct duidelijk is, dienden te worden beschermd ‘tegen de verdrukking’ van de markt, om Van Poelgeest te echoën. De Kunststad in de NDSM-loods (2007) bewees echter de potentie van de broedplaats als waarde-vermeerderend instrument in gebiedsontwikkeling. De ontwikkeling van deze paradebroedplaats was (te) duur, zo’n 15 miljoen euro, maar groot was de triomf toen ook MTV neerstreek op de oude scheepswerf. Het Bilbao-effect aan het IJ.

Dat model van de broedplaats als lokeend is dominant geworden in het broedplaatsenprogramma. In ruimtelijk opzicht is de focus verlegd van het centrum en de oude havens eromheen, met de NDSM-werf als verste post, naar de sociaaleconomisch zwakke wijken in de stedelijke periferie zoals Nieuw-West, Noord en Zuidoost. Daar worden allerlei nieuwe betekenissen op deze culturele verzamelgebouwen geprojecteerd – deels door lokale partners en bestuurders, maar ook door de broedplaatsontwikkelaars zelf. Voetstoots wordt aangenomen dat de aanwezigheid van een broedplaats veel positieve sociaaleconomische effecten op de omgeving heeft. Niets mis mee, maar die retoriek camoufleert wel dat in dezelfde wijken duurdere maar meer duurzame voorzieningen worden afgebouwd, buurthuizen sluiten en welzijnsorganisaties worden opgedoekt. De gaten worden gelapt met mantelzorg en vrijwilligersinitiatieven, maar ook met allerhande sociaal-artistieke projecten van ‘social designers’, gemeenschapskunstenaars, kunststudenten met wegwerpcontracten en een daarin vastgelegde ‘sociale tegendienst’ – en inderdaad, broedplaatsen. Creatieve bedrijvigheid wordt gepresenteerd als haarlemmerolie tegen allerhande grootstedelijke kwalen. Maar ingewikkelde problemen zoals armoede, segregatie, criminaliteit en huisvestingspolitiek, behandel je niet met pop-up-engagement of uitzendactivisme. In kwetsbare wijken, waar de ontmanteling van de welvaartsstaat het eerst en het hevigst gevoeld wordt, tekent zich een scherpe discrepantie af tussen sociale en economische problemen die steeds dieper inslijten, en het goedwillende maar dikwijls onmachtige lapwerk van de creatieven.

Met succes heeft het broedplaatsenprogramma in het recente verleden plekken in de stad uitgekerfd die ‘anders’ zijn, en niet (alleen) de marktlogica eerbiedigen. Ook in kwetsbare buurten kunnen deze plekken een rol van betekenis spelen – zeker als het initiatief van buurtbewoners zelf uitgaat, zoals bij HW10 in Nieuw-West. Maar alle opgeklopte retoriek over sociaaleconomische verandering ten spijt, bestaat menig broedplaats bij gratie van twee predisposities: lappen en lokken. Zo dreigt in mijn ogen de culturele vrijplaats van weleer te verworden tot een compacte en gemakkelijk plaatsbare stadsvernieuwingsmachine, om tegen de kleinst denkbare prijs de leefbaarheid op een acceptabel peil te houden, in afwachting van het moment dat de sloop-nieuwbouw-machinerie weer gaat draaien.

lumiere

Opinie | Decademia

Door Roel Griffioen en Jesse van Winden.

Een geannoteerde versie van dit artikel verscheen als ‘Decademia. Studeren aan de Potemkinuniversiteit’, in: Jelle van Baardewijk en Ad Verbrugge (red.), Waartoe is de universiteit op aarde?, Amsterdam: Boom, 2014. Een verkorte versie verscheen onder de titel ‘Nonderwijs’, in: NRC Handelsblad, 31 mei 2014, Opinie & Debat, pagina 4, en op de NRC-website.

In Holland wordt verstand noch wetenschap geacht.
Geleerdheid zonder geld zal niemands gunst daar winnen.
Anoniem, Hollands ontaarding, 1728

Als studenten merken we steeds scherper, steeds vaker, en in steeds meer opzichten dat het academisch onderwijs achteruit holt. Gerichte en gedegen vakopleidingen worden samengesmolten en aangelengd tot massaal ‘nonderwijs’, waarbinnen de verwachtingen laag zijn, ambitie en initiatief worden ontmoedigd, en de ruimte voor persoonlijk contact met de wetenschappelijke staf tot een nulpunt is geslonken. Het doel is allang niet meer om studenten op te leiden maar om afgestudeerden af te leveren.

Maar blijkt uit harde cijfers niet juist dat het goed gaat met de Nederlandse universiteiten? Internationaal doen we heel behoorlijk mee, zo zien we in de gezaghebbende rankings die met trots in de studiebrochures gerecycled worden. Maar let op, de meeste rankings hebben geen specifieke scores voor onderwijs. Zij beoordelen vooral op basis van onderzoek, citaties, en het aandeel van de inkomsten uit de ‘derde geldstoom’ (particuliere investeringen). En als we kijken naar een van de weinige lijsten waar de kwaliteit van het onderwijs specifiek aan bod komt, de Times Higher Education Ranking, blijkt Nederland het helemaal niet zo goed te doen. Alle universiteiten in de top 200 van 2013-2014, met uitzondering van Delft, scoren van alle categorieën het slechtst op onderwijs. De onderwijsscores van Nederlandse universiteiten treffen we ‘steevast onderaan de lijsten’ , schreef Maartje ter Horst in De Volkskrant. Ze rekent voor dat de gemiddelde score van Nederlandse universiteiten ‘ver onder het gemiddelde van de rest van Europa ligt’.

Wat is er aan de hand? Voor de financiering is het voor de universiteiten van vitaal belang dat zoveel mogelijk eerstejaarsstudenten zich aanmelden en dat er zoveel mogelijk afstuderen. Dat betekent dat brede, lekker bekkende maar rammelende bachelors worden aangeboden om een zo groot mogelijke doelgroep van keuzestressscholieren aan te trekken. Ten tweede betekent het dat faculteiten geld krijgen voor iedere afgestudeerde student, geld dat – zo krijgen we telkens ingeprent – simpelweg keihard nodig is. Het ongelooflijke is waar: universiteiten hebben in dit doorgeslagen systeem baat bij een laag onderwijsniveau. Het financieringsmodel stimuleert confectieprogramma’s voor confectiestudenten.

Het bestaan van pretprogramma’s zou niet zo erg zijn als ze aangeboden zouden worden naast bestaande opleidingen. Dat is niet het geval want in de strijd om studentenaantallen geldt ‘the survival of the biggest’: de kleintjes worden het eerste opgegeten. Immers, de grootte van de ‘eerste geldstroom’ (direct van de overheid) is afhankelijk van het marktaandeel van het totale aantal studenten in Nederland. Faculteitsbesturen wijzen beschuldigend naar boven, naar het universiteitsbestuur. Die wijzen naar het overheidsbeleid, dat statistische modellen inschaalt boven kwaliteitsmaatstaven. De overheid wijst ook weer weg, naar de zweep van Brussel, of naar de belastingbetaler die geen elitair geouwehoer meer zou accepteren. Iedereen wijst weg, en ondertussen zet het verval door. Door dit valse determinisme worden tegengeluiden gemakkelijk gesmoord, zoals Willem Halffman en Hans Radder onlangs lieten zien in het artikel Het Academisch Manifest. Voorgestelde alternatieven – zie hun pleidooi voor een ‘publieke universiteit’ – worden bij voorbaat afgedaan als irreëel en naïef.

Studeren is op deze manier niet alleen steeds minder leuk, het heeft ook steeds minder zin. De droom is dat in de containerbachelors topstudenten met een wijde horizon worden opgeleid. In werkelijkheid worden eerstejaars twee dagen per week op overvolle, onpersoonlijke colleges verwacht. Het risico op kwaliteitsverlies bij de bachelorreorganisatie op de Vrije Universiteit (VU) in Amsterdam was voor kunsthistoricus Wouter Davidts reden om zijn hoogleraarschap op te geven: ‘Ik kon goed onderwijs niet meer garanderen’, stelt hij desgevraagd. ‘Eigenlijk ben ik opgestapt omdat ik niet langer mijn toekomstige collega’s kon opleiden.’

Voor een aan de bovengenoemde universiteit gelieerd wetenschappelijk kunsthistorisch tijdschrift, waaraan wij verbonden zijn, leidt de uitholling van het onderwijs door het verdwijnen van vakopleidingen tot bizarre situaties. Zo kan het zijn dat het tijdschrift binnen afzienbare tijd op de eigen universiteit nauwelijks nog nieuwe redactieleden kan werven. Natuurlijk zijn er nog ambitieuze en talentvolle studenten te vinden in de brede bachelor, maar die hebben dikwijls het gevoel dat ze elk specialistisch inzicht ontberen omdat ze een opleiding volgen waarin een soort stamppot van de verschillende disciplines wordt gemaakt. De Nederlandse universiteiten sturen straks een teleurgestelde generatie borrelpraatwetenschappers, bang voor ideeën en opgeleid in van alles een beetje, de grote boze banenwereld in. Zit de arbeidsmarkt werkelijk te wachten op studenten met een – in de woorden van Roos van Rijswijk – ‘Master of Fucking Everything’? Actiegroep Titanic legde de vinger op de zere plek toen het tijdens de bezetting van de VU in maart diploma’s uitdeelde waarbij ze studenten ‘feliciteren met het behalen van de gestelde doelen, waarbij je geen vaardigheden hebt ontwikkeld of onderzoek leert doen, maar wel past binnen het financiële model’.

De tendens om de universiteit als bedrijfssector te zien, is niet meer voorbehouden aan bestuurslagen. De zesjescultuur zit niet alleen in de hoofden van ongeïnspireerde studenten. De mentaliteit heeft zich volledig ingenesteld in het functioneren van de universiteit zelf: de hoofden van het wetenschappelijk personeel. Als redacteurs van het eerder genoemde tijdschrift werden we uitgenodigd om voor eerstejaars bachelorstudenten een deel van een werkcollege over wetenschappelijk publiceren in te vullen. Na afloop kwam een professor naar ons toe, hij vond dat we een goed verhaal hadden, maar had kritiek op onze inschatting van het niveau van de studenten. Het woord ‘alumnus’ zou bijvoorbeeld niet aan hen besteed zijn, dacht hij, en van het concept ‘voetnoten’ hebben ze geen flauw idee. Niet alleen spiegelt een professor zich blijkbaar aan een niveau dat afgestudeerde vwo’ers zeker zouden moeten overstijgen, veel erger is dat hij kennisoverdracht, de dagelijkse praktijk van het ‘scholen’, blijkbaar niet meer haalbaar acht.

Studenten zijn tegenwoordig ongemotiveerder dan ooit tevoren, horen we vaak. Dat is goed mogelijk, maar dat is niet verwonderlijk als zelfs professoren geconditioneerd zijn om zo min mogelijk van studenten te verwachten. Voor de duidelijkheid: we scharen ons niet achter die ridicule ‘Academic Excellence’-obsessie van de afgelopen jaren. Beleidsmakers die likkebaarden bij het beeld van de elitaire pleisterplaatsen van geld en toptalent in de Angelsaksische wereld, miskennen de kracht van onze eigen universiteiten: toegankelijkheid, ongeacht afkomst of bankbalans. Wij geloven sterk in de publieke universiteit, maar betreuren dat die niet meer het perspectief van sociale aspiratie biedt. Dat de drempel van de universiteit laag is, is goed, maar dat het plafond dat tegenwoordig ook is, is beklagenswaardig. De twee academische populaties zijn hieraan beide medeplichtig: de moe-gemanagede docenten duwen het naar beneden en ingedutte studenten duwen het niet omhoog.

Ook hier ligt de sleutel in onze optiek in het jammerlijke feit dat inhoudelijke criteria door kwantitatieve modellen zijn vervangen, zoals diplomatargets. De premie voor afgestudeerde studenten leidt tot het doelbewust eenvoudig houden van colleges en het veel te positief beoordelen van zwakke studenten. Docenten politicologie bij de Universiteit van Amsterdam krijgen zelfs uitbetaald per goedgekeurde scriptie, zo bracht Folia aan het licht, het weekblad van de UvA en HvA. Een manager geeft aan tegen welke achtergrond docenten, afhankelijk van hun salarisschaal, minstens 500 euro per scriptie krijgen: ‘We moeten wel geld hebben om docenten mee te kunnen betalen en dat krijgen we alleen binnen wanneer onze studenten afstuderen. Betaling naar prestatie zul je dus meer en meer gaan zien op de universiteit.’ ‘Presteren’ betekent ‘laten afstuderen’ en andere vormen van statistieken spekken, zoveel is duidelijk. Het daadwerkelijk vergaren van kennis is daarentegen gedegradeerd tot een facultatief programmaonderdeel, verbannen naar speciale ‘honoursprogramma’s’, talentenklasjes en andere ambitieghetto’s binnen de ‘Diplomafabriek’, om een woord te gebruiken waarmee Rutger Bregman de nieuwe universiteit onlangs typeerde.

Academia nieuwe stijl is ‘decadent’, in de zin dat het verval niet enkel getolereerd, maar op een perverse manier gevierd wordt. Natuurlijk is hoopvol dat het onderzoek aan Nederlandse universiteiten zo hoog wordt aangeslagen, we studeren blijkbaar aan universiteiten waar veel kennis wordt opgedaan, geproduceerd en geëxporteerd. Dat blijkt bijvoorbeeld uit het feit dat het aantal publicaties de afgelopen tien jaar van 54.000 naar meer dan 70.000 is gestegen. Tegelijkertijd echter, is het aantal docenten met 13 procent afgenomen, terwijl het aantal studenten juist explosief is gestegen, met 48 procent. Het mag geen verrassing heten: voor de overgebleven stafleden neemt de werkdruk toe en zijn zelfhandhaving en het halen van (ongeschreven) publicatiequota urgenter geworden dan het leveren van goed onderwijs. Het past in het droombeeld van de Universiteit van Morgen als een soort flexibel agentschap dat kwantitatief kennis harkt en op maat verpakt om zo zijn bestaan te legitimeren.

Na een grondige ‘make-over’ van het hoofdgebouw is deze radicale verschuiving in de taakstelling van docenten en onderzoekers op de VU zelfs voelbaar in de architectuur. De wetenschappelijke staf is weggesegregeerd naar een voor studenten ontoegankelijke flexwerkkantoortuin. Achter een soort koorhek – de architecturale afscheiding die in kerken het priesterkoor moest afschermen van het gepeupel – wordt van de docenten en onderzoekers een lachwekkende graad van onthechting gevraagd, omdat het voor niemand is toegestaan een boekenkast te hebben of een vaste rustige ruimte te claimen. Het is maar zeer de vraag of deze boekenarme kaasstolp het wetenschappelijk onderzoek ten goede komt. Zeker is dat de herstructurering voor de student een stap achteruit betekent. De benaderbaarheid van het wetenschappelijk personeel is een belangrijke meerwaarde van kleine studierichtingen – een waar wij, langstudeerders, nog volop van geprofiteerd hebben – maar helaas verleden tijd geworden nu er tussen docent en student een grenspost is geplaatst. Een student met een afspraak moet door de docent bij met pasjes ‘beveiligde’ deuren opgehaald worden. In een gebouw dat direct na het magische jaar 1968 ontworpen werd om de eis naar meer academische transparantie en toegankelijkheid te recupereren, sta je tegenwoordig in een sluis tussen twee liften en twee glazen deuren te wachten tot de docent je komt bevrijden. Bonjour tristesse.

Als het tij niet keert, studeren wij straks aan een Potemkinuniversiteit. Naar buiten toe staat de indrukwekkende gevel nog fier overeind. De rankings zijn hoog en de studentenaantallen stijgen; de publicatiestroom taant niet, ondanks het afgeslankte corps van onderzoekers; er worden succesvolle publiek-private dwarsverbanden gecreëerd en lijnen gelegd naar de samenleving en het bedrijfsleven; er zijn ambitieuze fusieplannen en investeringen in staal, steen en glas. De gevel blinkt als nooit tevoren. Daarachter liggen de overblijfselen van wat ooit een kennisinstelling was.

Waar we allemaal niet bij gebaat zijn — studenten, docenten, onderzoekers, maar ook het ministerie van OCW — is een beleid dat het weinige geld dat er is ‘zo eerlijk mogelijk verdeelt’ vanuit een efficiencymodel. Wat we nodig hebben, is een ander beleid. Een beleid dat de managementcultuur als universiteitsvreemd beschouwt. Een beleid dat het ‘risico’ neemt om voor inhoud en kwaliteit te gaan, de onderwijstaak uit de marge haalt en weer in het hart plaatst. Een beleid dat het aandurft om eisen te stellen aan studenten zodat het potentieel van al die studenten die echt een universitaire titel verdienen niet verkwanseld wordt, zoals nu gebeurt.

zie ook: http://visualartsmediaarchitecture.wordpress.com/2014/05/31/debate-on-the-university/

street-by-street

Publicatie | Het laatste restje publieke ruimte : De tragiek van stedelijke vernieuwing in Amsterdam Nieuw-West

Foto: Taf Hassam

Dit artikel is gepubliceerd in Groniek (2013) 196, pp. 311-322. Voor een geannoteerde versie verwijs ik graag naar die publicatie. Dit artikel is een bewerking van de langere, Engelstalige tekst ‘Bulletproof Glass. A Short History of Transparency, Public Space and Surveillance in Amsterdam Nieuw-West’, Reconstruction 12, no. 3 (2012), http://reconstruction.eserver.org/123/contents123.shtml, s.p.

Nieuw-West, een verzameling naoorlogse wijken aan de westkant van Amsterdam, verandert momenteel van een ‘open stad’ in een ‘gesloten stad’. Het grootste verlies van de grootschalige vernieuwingsoperatie is de publieke ruimte, betoogt Roel Griffioen. “Terwijl de stadsvernieuwers lippendienst bewijzen aan een ‘levende stad’ en de ‘open samenleving’, wordt het tegenovergestelde bewerkstelligd: een archipel van kleine private eilandjes voor de haves in een zee van have-nots.”

Niet lang geleden was het stadsbeeld van de Mondriaanbuurt kenmerkend voor heel Amsterdam Nieuw-West, de verzameling naoorlogse uitbreidingswijken ten westen van de ringsnelweg A10. Net als elders in het stadsdeel stonden hier de portiekgebouwen van vier verdiepingen hoog netjes in het gelid. De bebouwing was niet georganiseerd in gesloten blokken, zoals bij eerdere generaties woningbouw het geval was, maar in ‘stroken’ die losjes in de open ruimte geparkeerd waren. De stroken stonden gearrangeerd in patronen van grove, in elkaar grijpende winkelhaken. Tussen de haakvormen ontstonden zo enigszins besloten maar openbaar toegankelijke binnengebieden, waarin landschappelijke hoven waren aangelegd. Eigenlijk was het niet de bebouwing die hier het meest in het oog sprong, maar de ruimtelijkheid van dit stadslandschap. Je kan je iets indenken bij de woorden van toenmalig wethouder van Volkshuisvesting, J.J. van der Velde, die over de aanleg van Nieuw-West jubelde dat waar men vroeger een park maakte in de stad, men nu een stad bouwde in een park.

Nog steeds is de Mondriaanbuurt typerend voor Nieuw-West, maar op een totaal andere manier. Inmiddels ondergaat de buurt, zoals zoveel andere buurten in het stadsdeel, een totale gedaanteverwisseling. Vrijwel alle portiekflats zijn gesloopt. Op een groot braakliggend terrein verrijst achter de zandhopen, betonmolens en bouwketen voorzichtig de eerste nieuwbouw, na een door de crisis veroorzaakte bouwstop van enkele jaren. De nieuwbouw die aan weerszijden van de buurt al is gerealiseerd, laat zien wat de Mondriaanbuurt te wachten staat. Het beeld is binnenstebuiten gekeerd. Nu is de bebouwing het belangrijkste stedenbouwkundige ingrediënt, en niet langer de openbare ruimte. Verderop, aan de andere zijde van de Mondriaanstraat, is er een aantal portiekflats gehandhaafd. Maar door toevoeging van een stel kloeke nieuwe volumes zijn deze haken feitelijk omgetoverd tot gesloten bouwblokken. De ruimte zit binnenin opgeborgen en is niet langer openbaar, maar alleen toegankelijk voor de bewoners.

Van september 2012 tot en met november 2013 viert Amsterdam Nieuw-West dat het zestig jaar geleden is dat koningin Juliana hier de eerste woonwijk opende: Slotermeer. In het hele stadsdeel vinden er in een periode van zestig weken activiteiten plaats, variërend van lezingen en debatten tot rondleidingen en filmvertoningen. Het heeft iets wrangs dat ondertussen het stadsdeel zelf grondig vertimmerd wordt. Onder het vaandel van ‘stedelijke vernieuwing’ worden grote delen van dit modernistische stedenbouwkundige experiment, dat in Nederland qua schaal en ambitie zijn gelijke niet kent, gesloopt en herbouwd.

Voor deze grootschalige operatie – enkele jaren geleden werd Nieuw-West de grootste bouwput van Europa genoemd – zijn veel argumenten aan te dragen. De bebouwing, die vaak nog geen zestig jaar oud is, voldoet niet meer. Dat stellen de woningbouwcorporaties, die zich in deze stadsgebieden ontpopt hebben tot projectontwikkelaars. De woningen zijn te versleten of te verkrampt; de gevels te grauw, de bebouwing te monotoon. Doordat de ‘plinten’ te ‘gesloten’ zijn, hetgeen wil zeggen er op het niveau van de begane grond geen ramen zijn omdat daar zich de bergingen bevinden, is er te weinig controle op de straat. Dan is er ook nog de slechte reputatie waarmee het stadsdeel moet afrekenen. In 2007 werden de wijken die samen Nieuw-West vormen op de lijst van veertig ‘Vogelaarwijken’ geplaatst. Nieuw-West werd een synoniem voor misdaad, sociale onrust en zelfs religieus fundamentalisme; zowel Mohammed Bouyeri als enkele leden van de Hofstadgroep waren uit de wijk afkomstig. In 2003 noemde de toenmalige stadsdeelvoorzitter van Slotervaart (toen nog een stadsdeel, later met de omliggende stadsdelen opgegaan in Nieuw-West) die wijk expliciet een ‘getto’ en stelde dat ‘als er nu niets zou gebeuren, het over tien jaar een oorlogsgebied zou zijn’. Of Nieuw-West zich werkelijk in zo’n terminale staat bevond is maar de vraag. Het vooringenomen geloof dat dit inderdaad het geval is, is genoeg om een pakket schadelijke gevolgen te veroorzaken, zoals de socioloog Loïc Wacquant al over dergelijke processen van wijketikettering vaststelde.

Argumenten tegen de sloop-en-nieuwbouwoperatie zijn er ook in overvloed. Niet voor niets is de wederopbouwperiode eens bestempeld als ‘een stuk onbeschermd verleden’. In de afgelopen jaren zijn er wel serieuze erfgoedkundige taxaties van de waarde van architectuur en stedenbouw van Nieuw-West geweest, maar die worden door stadsvernieuwers stilletjes van het bureau geveegd. Ik ving eens op dat de directeur van het belangrijkste hoofdstedelijke erfgoedcentrum eens van een coöperatie te horen had gekregen: ‘Jullie komen de Ring A10 niet over.’ Langzaam komt er kritiek op gang, maar critici zien nog weinig mogelijkheden om tot de besluitvorming door te dringen. Gert Jan te Velde, een van de drie directeuren van Van Schagen architekten, een bureau dat in de afgelopen decennia naam maakte met intelligente renovatie- en transformatieprojecten in de wederopbouwwijken, klaagde in een interview dat ik in 2010 met hem afnam: ‘Stedelijke vernieuwing is een soort nietsontziende productiemachine geworden. De machine draait op volle toeren. En productie gaat vaak zonder reflectie.’ Over de naoorlogse stedenbouw en architectuur wordt vaak gesproken als een yesterday’s tomorrow, de fysieke erfenis van een tijd waarin we nog geloofden dat de toekomst met ‘doorzeefd schokbeton’ gebouwd kon worden. Wijken uit de jaren vijftig worden gezien als ruïnes van een gedateerde maatschappijvisie, die men daarom zonder gewetensnood kan slopen – niet als levende plaatsen die tijd gegund moeten krijgen om begroeid te raken met geschiedenis, om nieuwe lagen van gebruik en betekenis te verkrijgen.

In dit artikel wil ik geen strikt erfgoedkundige lezing van de problematiek verschaffen, maar in plaats daarvan de aandacht vestigen op een chronisch onderbelicht aspect in het debat, namelijk de sociaal-ruimtelijke gevolgen van de stadsvernieuwing. Zoals gezegd worden de naoorlogse woningbouwprojecten, met hun autonome patronen in de open ruimte, in een angstaanjagend tempo vervangen door gesloten configuraties, met gevelwanden die de straat volgen. Deze ingreep vindt niet alleen plaats op het niveau van het stadsbeeld, maar wijst op een dieper probleem. Het ideaal van de ‘open stad’ wordt ingeruild voor een meer pragmatische model dat ik graag de ‘gesloten stad’ wil noemen, een model dat gefundeerd is op andere concepties van burgerschap, privacy, toezicht en de publieke sfeer. In het laatste deel wil ik deze ontwikkelingen inbedden in wat de socioloog Zygmunt Bauman ‘urban space wars’ noemt: de strijd om ruimte die zich momenteel in zoveel steden in de wereld aftekent.

Tussen de dingen

De openbare ruimte in naoorlogse wijken zoals Nieuw-West ligt zwaar onder vuur. Die ruimte wordt vaak als problematisch beschreven en geassocieerd met criminaliteit, onveiligheid en onbeheersbaarheid. Vaak genoemde problemen zijn de mate waarin de openbare ruimte aanwezig is, het beheer ervan en de onduidelijke scheidslijnen tussen publiek, collectief en privé. De socioloog Arnold Reijnsdorp vatte de omslag in de waardering van de publieke tuinen en hoven in 1996 als volgt samen: ‘Vroeger was het groen van iedereen, tegenwoordig is het van niemand.’ Jacques Thielen, directeur van Far West, een conglomeraat van woningbouwcorporaties dat de hoofdrol speelde bij de transformatie van de naoorlogse wijken in Amsterdam, zegt: ‘Vijftig jaar geleden gaven de overvloedige open ruimtes in de Westelijke Tuinsteden het gevoel van vrijheid. Maar nu zorgen ze vooral voor angst en een gevoel van onveiligheid.’

Zoals men bepaalde teksten alleen kan begrijpen als men ‘tussen de regels leest’, is begrip van de verkaveling in hoven in bijvoorbeeld de Mondriaanbuurt alleen mogelijk wanneer men zich op de onbebouwde ruimte richt. Niet voor niets is dit oningevulde waarin de strookbebouwing zwemt wel eens de ruimte ‘tussen de dingen’ genoemd. In de moderne stedenbouw is ‘misschien wel het allerbelangrijkste streven om onbebouwd te laten,’ doceerde een handboek Planologie uit 1930. De Westelijke Tuinsteden – dat was de oorspronkelijke verzamelnaam van de wijken Slotermeer (1952), Geuzenveld (1954), Slotervaart (1955), Overtoomse Veld (1956) en Osdorp (1958), die nu samen Nieuw-West vormen – werden op een totaal andere manier verkaveld dan binnen de ring de regel was. Het bouwblok kreeg hier geen voet aan de grond. Daardoor openbaarden de wijken zich visueel op een totaal andere wijze dan de negentiende-eeuwse en zelfs vooroorlogse wijken dat deden. Bij deze eerdere generaties beperkte de ruimte zich voor het publieke oog tot de noodzakelijke uitsparingen tussen de bouwblokken, de straten en de pleinen – de stadsravijnen die Le Corbusier ‘rue corridor’ noemde.

De desintegratie van het bouwblok wordt in de architectuurhistorische literatuur doorgaans beschreven als een ontwikkeling die was ingezet in de negentiende eeuw toen men aandacht kreeg voor de volksgezondheid. Het doel was om de leefomstandigheden te verbeteren om meer ‘lucht, licht en ruimte’ het woonblok en de woning binnen te hevelen. De open stad kan echter ook begrepen worden als een stedenbouwkundige verbeelding van de ‘open samenleving’. Met het openbreken van het blok werd ook de harde begrenzing tussen de beslotenheid van het gezinsleven en de ‘vijandige’ buitenwereld geforceerd. De ruimte werd vloeibaar: de straat stroomde naar binnen het huis in en het huis spoelde naar buiten de straat op. De modernist Van Tijen schreef reeds in 1931 over de woonwijk:

‘De woning eindigt niet meer bij de voordeur om daar buiten een vijandige buitenwereld aan te treffen. […] De wijk ontwikkelt zich van een willekeurig conglomeraat, waarin alleen de rooilijn eenige orde schept, tot een organisch geheel van wonen, rusten, spelen, ontspanning, voeden en reinigen, werken en leeren.’

Het dominante beeld van de stedenbouw uit de jaren vijftig is dat toen elke grote of middelgrote stad een kraag van saaie slaapsteden omgespeld kreeg. De samenleving die planners middels hun ontwerpen wilden faciliteren, zou een cellofaanverpakte, steriele maatschappij zijn. Ten onrechte: in het denken van de volkshuisvesters nam pluralisme een belangrijke plek in. De wijk werd opgevat als een representatieve afbeelding van de samenleving als geheel. Of omgekeerd gezegd werd de wereld fysiek verkleind tot de schaal van de wijk – een voor de mens behapbare dimensie. ‘Een woonwijk behoort hiér geschikt te zijn voor arbeiders, dáár voor de kleine burger en intellectueel, hiér voor het gezin, dáár voor de alleenwonende; zij moet plaats bieden zowel voor het kind als voor de bejaarde en voor de volwassene,’ schreef Van Tijen tien jaar later in een studie hij opstelde met Maaskant, Brinkman en Van den Broek. Dit werd niet slechts in symbolische termen opgevat, als wensbeeld van een ideaalwijk, maar ook als een ruimtelijk model, als een demografische eenheid in een soort serieel en uitbreidbaar patroon.

In deze studie, Woonmogelijkheden in het Nieuwe Bouwen (1941), wordt de publieke ruimte voorgesteld als een soort stedelijke arena, de plek waar men geconfronteerd wordt met de ‘Ander’:
‘Op straat leert het kind de maatschappij kennen: het gevaar (de grote hond, de plagende jongen) en de wreedheid (de visvrouw) maar ook de kameraadschap, het avontuur en het sociale medelijden (de bedelaar). Hoezeer het gezin ook al altijd het eerste en de straat het tweede element in het kinderleven zal behoren te zijn, het kind, dat de ‘straat’ niet kent of niet aankan, groeit op in onmaatschappelijkheid.’

Snelkookpan

In de afgelopen decennia heeft Nieuw-West zich laten kennen als een snelkookpan voor stedelijke ontwikkelingen. In zestig jaar is de wijk getransformeerd van een trots symbool van de welvaartsstaat in de stedelijke opslagplaats van kansarmen. In het kort kan opgemerkt worden dat de influx van migrantengroepen de samenstelling van de bevolking sterk heeft veranderd. De eerste kleine groepjes gastarbeiders uit Zuid-Europa kwamen in de jaren zestig van de vorige eeuw, in de jaren negentig gevolgd door grotere groepen immigranten, voornamelijk afkomstig uit Marokko en Turkije. In sommige wijken vormen bewoners van Marokkaanse afkomst de grootste bevolkingsgroep (tussen de 30 en de 35 procent). Deze demografische ontwikkeling gaat gepaard met een groei van de armoede. Slotervaart heeft het hoogste aandeel minima van Amsterdam.

Het is tegen deze achtergrond dat de gemeentelijke overheid en de woningbouwcorporaties opteren voor het meest rigoureuze instrument dat zij voorhanden hebben: stedelijke vernieuwing. Stedelijke vernieuwing wordt verkocht als een probaat middel om sociaaleconomische en culturele verandering af te dwingen door het woningbestand van de wijk te vertimmeren. Fysieke stedelijke vernieuwing die betrekking heeft op de hardware van de stad wordt gezien als manier om sociaaleconomische vernieuwing van de software (de bevolking) te forceren. In sommige buurten wordt tussen de tachtig en de negentig procent van het bestaande woningbestand gesloopt. Stadsvernieuwing is dan een eufemisme voor stadsvervanging. Problematische buurten worden in de blinde sloop- en nieuwbouwdynamiek simpelweg vervangen door nieuwe buurten, zonder aandacht te schenken aan historische sedimenten of lokale karakteristieken van de plek. Dit soort kolossale, van bovenaf georganiseerde ingrepen wijzen op hetzelfde geloof in social engineering dat men de volkshuisvesters uit de jaren vijftig juist verwijt. De ‘machine’ dendert voort.

De sloop- en nieuwbouwoperatie is dus meer dan slechts de opwaardering van het woningbestand van een buurt of de sanering van een bulkpartij gedateerd onroerend goed. Voormalig stadsdeelvoorzitter van Slotervaart Goettsch gaf in 2003 toe dat aan de huizen weinig mankeert en dat de sloopplannen vanuit ‘maatschappelijk oogpunt’ gemaakt waren. Merijn Oudenampsen heeft eens treffend geanalyseerd hoe deze plannen in Nieuw-West gelegitimeerd worden middels zogenaamde SWOT-analyses (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats), een methode overgewaaid uit het bedrijfsleven. De locatie wordt daarin vaak als ‘strength’ aangewezen, en de bevolking als ‘weakness’. De teneur van dit soort rapporten is, in Oudenampsens woorden: ‘Een gebied met volop mogelijkheden, […] alleen jammer van die bewoners.’

De modernistische ruimte van de jaren vijftig was ten diepste inclusief. Het was een ongedeelde, doorlopende ruimte, bewoond door verschillende sociale groepen. Dit kan overal in Nieuw-West nog worden opgemerkt. Zogenaamde doktersvilla’s, bedoeld voor de hogere middenklasse, staan pal naast portiekflats voor de arbeidersklasse en lagere middenklasse. Flats voor vrijgezellen zijn naast eengezinswoningen en gelijkvloerse woningen voor bejaarden geplaatst. De gebouwen maken deel uit van dezelfde optische ruimte, om te onderstrepen dat de verschillende groepen deel uitmaken van de dezelfde sociale ruimte. Niet voor niets heette een invloedrijke stadssociologische studie uit de jaren vijftig Ons deel in de ruimte.

Als de ruimte van Nieuw-West ontworpen is om inclusief te zijn, dan is de ruimte van Nieuw-Nieuw-West bedoeld om exclusief te zijn. De overgebleven ruimte wordt ‘gedomeiniseerd’, zoals het in beleidsstukken heet. Dit is plannersjargon voor een ingrijpende reorganisatie van de ruimte, waarbij duidelijke grenzen worden getrokken tussen privaat en publiek met als oogmerk om de omgeving veiliger en ‘leefbaar’ te maken. Wat ‘domeinisering’ in de praktijk betekent, wordt duidelijk in de talloze nieuwbouwprojecten in dit gebied. De ‘open’ stad van weleer wordt dichtgeweven. In de nieuwbouw worden vrijwel alleen maar gesloten woningbouwtypologieën toegepast: opgewarmde versies van het berlagiaanse blok (een typologie gepopulariseerd door H.P. Berlage na de Eerste Wereldoorlog), het middeleeuwse hof, de stadsstraat. De nieuwe woontypologieën staan met hun rug naar de maatschappij toegekeerd.

Dit is wat de socioloog Zygmunt Bauman beschreef als de opkomst van ‘chains of thinly, but widely spread mini-utopias consolidated into realities’ of ‘an archipelago of pre-fabricated islands of pre-designed order’ in het stedelijke weefsel. Op zoek naar stabiliteit in een steeds onstabieler wordende wereld, maken de gepriviligeerden gebruik van ‘barrier strategies’, schrijft Bauman: ‘Safety, like all other aspects of human life in a relentlessly individualized and privatized world, must be a ‘do-it-yourself’ job.’ De wooneilanden symboliseren het afscheid van de straat, van de publieke sfeer, aldus Bauman. ‘Rather than struggling to reform the street, let’s cut ourselves free from its hazards, run for shelter and lock the door behind.’

De oorzaak en de impact van domeinisering laten zich het beste begrijpen door dieper te kijken in Baumans ideeën over ‘urban space wars’. Instabiliteit en onzekerheid zijn intrinsieke eigenschappen van de economische, sociale en politieke texturen van onze tijd. Iedereen voelt deze terminale staat van flux, maar sommigen zijn beter in staat om de golven van de continue verandering te berijden dan anderen. In lijn met Manual Castells’ notie van de Network Society, maakt Bauman een onderscheid tussen een hoge rang die aangesloten is op een grenzeloos net van communicatie en uitwisseling van kennis en geld, en een lage rang die gekoppeld is aan gesegregeerde, lokale netwerken. Leden van de bovenste rang, wier relaties en verantwoordelijkheden ‘extraterritoriaal’ geworden zijn, zijn niet langer veroordeeld tot een ‘habitat’, een plaats met specifieke coördinaten. Maar hun mobiliteit is een privilege; leden van de tweede groep zijn ‘veroordeeld tot lokaliteit’, zoals Bauman het uitdrukt. Hun identiteiten zijn misschien gemodelleerd naar voorbeelden van ver weg, maar uiteindelijk zijn zij diep geworteld in de geografie van de lokale leefomgeving, een concreet gebied. Leden van de mobiele klasse zijn ‘in een plaats’, maar ‘niet van de wereld’, zoals Bauman het bekende Bijbelse gezegde parafraseert. Voor hen is er altijd een vertrekstrategie voorhanden. Voor leden van de ‘immobiele klasse’ is de conditie van de directe leefwereld echter van vitaal belang, omdat dit het decor is waartegen de rest van hun leven zich waarschijnlijk zal afspelen. Bauman: ‘For them, it is inside the city they inhabit that the battle for survival and a decent place in the world is launched, waged, won or lost.’

Deze twee rangen zijn gesegregeerd. Lot, toekomst en verantwoordelijkheid nemen in deze twee verschillende werelden tegenovergestelde ruimtelijke vormen aan. Toch kunnen de twee leefwerelden in elkaars nabijheid bestaan. Domeinisering is het resultaat van een poging om Nieuw-West te herbevolken met mensen die tot de bovenste rang behoren. Hun default mode is een soort vrijblijvendheid ten opzichte van lokaliteit, hoewel die vrijblijvendheid desgewenst kan worden omgezet in betrokkenheid. De omgeving hoeft van hen niets te verwachten, omdat zij niets van de omgeving verwachten. Deze territoriale vrijblijvendheid uit zich in de segregatie van ruimte en de constructie van architecturen die erop gericht zijn buiten te sluiten. Bauman noemt dit ‘mixofobie’ (‘mixophobia’): ‘A highly predictable and widespread reaction to the mind-boggling, spine-chilling and nerve-breaking variety of human types and lifestyles that meet and rub elbows and shoulders in the streets of contemporary cities’.

Mixofobie presenteert een alternatieve vertrekstrategie waarbij het verlaten van de plaats niet vereist is. Het is een huiselijke ontsnappingsmogelijkheid – je vlucht simpelweg naar binnen en barricadeert de deur.

Jeuk

Terwijl Nieuw-Nieuw-West zich gestaag ontwikkelt binnen Nieuw-West, nadert de metamorfose van de ‘open stad’ in de ‘gesloten stad’ haar voltooiing. De hang naar een gesloten verkaveling komt voort uit een angst voor de ‘Ander’, een weerzin tegen onaangekondigde confrontaties met de onbekenden, een nadrukkelijke wens om buitenstaanders daadwerkelijk buiten de deur te houden. Het is een wereld- en werkelijkheidmijdende wens: men betrekt een enclave en sluit zich af van de wereld die wordt vereenzelvigd met gevaar, animositeit en overlast.

Het grootste verlies dat optreedt in dit proces is het verlies van een goed functionerende publieke ruimte. Domeinisering is geen medicijn tegen stedelijke onzekerheid, maar slechts een palliatief. Het stedelijke vernieuwingsprogramma in Nieuw-West neemt de jeuk misschien weg, maar de ziekte blijft dooretteren. Ik volg Bauman in zijn veronderstelling dat de voorgestelde behandeling pathogenisch is en de problemen enkel dieper en resistenter maken. Door met afscheidingen afgezette habitatten verminderen de persoonlijke verantwoordelijkheden en wordt onze relatie met de omgeving ondermijnd. Zo nemen we de ‘continue, bijna subliminale interactie met vreemden’ weg die zo bij het stadsleven hoort. Met andere woorden: mixofobie leidt tot meer mixofobie.

Hoe serieus de nietsontziende stadsvernieuwingspraktijken in Nieuw-West ook mogen zijn, voor de liefhebber van wrange humor valt er misschien toch wat te halen. De zelfverdediging van het vernieuwingsapparaat bevat een interessante, newspeak-achtige knoop. Men vernietigt de openbare ruimte die nodig is om publiek leven te faciliteren, maar doet dit onder het voorwendsel dat het publieke domein juist nieuw leven wordt ingeblazen door demografische diversiteit te bevorderen. Niemand zal bezwaar maken tegen het toekomstbeeld van een vrolijke, bruisende, gemengde woonwijk, dat middels smakelijke computer-gegenereerde plaatjes in talloze brochures wordt opgedist. Met dit doel (het bevorderen van culturele en sociaaleconomische diversiteit) is weinig mis, met de middelen (de sloop van complete buurten en vervanging van open door gesloten bebouwing) in mijn optiek des te meer. De vraag of het doel dit soort rigoureuze middelen heiligt is relevant en moet gesteld worden, maar men kan zich zelfs afvragen of het doel in dit geval niet verzonnen is ter rechtvaardiging van de middelen. Terwijl de stadsvernieuwers lippendienst bewijzen aan een ‘levende stad’ en de ‘open samenleving’, wordt het tegenovergestelde bewerkstelligd: een archipel van kleine private eilandjes voor de haves in een zee van have-nots. Twee werelden die hetzelfde territorium delen, maar blind voor elkaar zijn.

mies

Editorial | Mind the Map | Kunstlicht, Volume 34 (2013), no. 4 | Out Soon!

Mind the Map
Kunstlicht, Volume 34 (2013), no. 4

Editorial

For centuries the map was an instrument beyond question. Scientists and explorers forced the terra incognita into confinement, and cartographers tamed new worlds using nothing but a ruler and compass.

A shift took place during the twentieth century. It has since been said that the map covers (Jorge Luis Borges) or even replaces (Jean Baudrillard) the terrain, while others have argued that topography (literally: place writing) does not only describe our world, but writes it into existence. ‘Critical’ or ‘radical’ cartography shifted the focus from the map as an arrested status quo to ‘mapping’ as a performative and political act. In anthropology, cartography is by now a conventional instrument to measure the subjective experience of everyday space, and beyond the walls of academia terms such as ‘story maps’, ‘narrative cartography’ and ‘soft atlas’ frequently arise. Popular novels, too, are nowadays inhabited by geographers, cartographers, or artists with a cartographic obsession, such as in Daniel Kehlmann’s Die Vermessung der Welt (2005), Michel Houellebecq’s La Carte et Le Territoire (2010), and the recently-published Levels of Life, by Julian Barnes (2013). It begs the question, would a popular-science book such as Simon Garfield’s On the Map. Why the World Looks the Way it Does (2013) have been a bestseller ten or twenty years ago?

These developments are reflected in the visual arts. Works such as Stanley Brouwn’s This Way Brouwn (1961) already alluded to an alleged link between cartography and the individual experience of space long before it became commonplace in anthropology. Walter Benjamin’s wish to graphically express the ‘bios’, the Raum des Lebens, on a map, has taken curious shape in, for example, the psychogeography of Guy Debord and his fellow Situationists, the ‘hiking maps’ of Richard Long, and the cartographic diaries of On Kawara (I Went, 1968-1979). In her essay ‘Farewell to Modernism’ (1979), Kim Levin considers the map an ‘emblem’ of Postmodernism. For Levin and her contemporaries, the map symbolized the urge to look outward, and in doing so escape from the self-reflexivity of the artwork as sanctioned by Modernism.

Art that incorporates cartographic material is no longer a rarity. On the contrary, it seems almost ubiquitous. This publication explores the exceptional renaissance of the map in the visual arts. How can we explain artists’ attraction to the map? And should we speak of a unilateral influence, or can cartography in turn learn something from the visual arts?

The latter question is answered with a resounding ‘yes’ by political geographer Henk van Houtum. In an op-ed that kickstarts the issue, Van Houtum introduces a number of themes central to (critical) cartography, and suggests that art can offer an alternative to the positivist cartographic claim of neutrality. In his opinion, cartographers should form alliances with video artists, illustrators, and designers. The next author, Karl Whittington, returns to an era in which art and geography amicably rubbed shoulders – the Middle Ages, but also focuses his attention on contemporary developments of the canon. With the thirteenth-century ‘Psalter Map’ in hand, he demonstrates how certain maps are too easily considered as representative of an entire era or world view, and advocates instead for the use of ‘messier’ examples.

Cultural historian Robert Verhoogt shows us the world from above, as seen from a hot air balloon. In his contribution, Verhoogt explores the rise and heyday of balloon aviation, and reflects on the sheer amazement this new perspective on the world brought to the nineteenth-century. Moving into the twenty-first century, Andreea Breazu describes the latest revolution in cartographic thinking, which is perhaps just as meaningful for our view of the world as the invention of the balloon. Nowadays we use Google Street View to stroll through a photographic facsimile of the world, all whilst sitting at the computer. Breazu shows us how artists have appropriated Street View in order to enact a kind of digital psychogeography.

Christopher Collier offers an extensive analysis of the classic example from psychogeography, Guy Debord’s The Naked City (1957). According to Collier, the work is primarily a critique on commodity exchange, and only secondarily is it an attack on the supposed objectivity of the map. This faux objectivity is also addressed by Roel Griffioen and Martijn Stronks. In ‘Het reliëf’, designed by Merel Schenk, the human body becomes a map, while the map acquires a body.

Joram Kraaijeveld reconsiders Alighiero e Boetti’s famous Mappa del Mondo (1971-1994), perhaps a contemporary equivalent to the Psalter Map in its discursive user-friendliness. He juxtaposes Boetti’s maps with the less conventional case study of Gravesend (2007) by Steve McQueen: two complementary imaginings of geopolitical space. In the final essay, Steyn Bergs shows how the aesthetic of the fictional artist Jed Martin, the protagonist of the aforementioned novel by Michel Houellebecq, can be summed up with the aphorism ‘the map is more interesting than the territory’, and argues that this statement not only applies to Martin, but also to other Houellebecqian characters – and perhaps to the writer himself.

Mind the Map begins and ends with contributions by visual artists. At the very beginning of this publication you will find the work of Pia Louwerens. Louwerens was involved with this issue from an early stage, and brought its various textual layers together in three drawings – consider it a legend to Mind the Map. The publication concludes with an appendix filled with artists’ contributions. From Lado Darakhvelidze’s recent project Mapping the Caucasus with you, multiple images are shown. The artist paints large maps based on childhood memories – sometimes his own, sometimes those of people from the regions and states of the conflicted Caucasus, whom he meets through chat rooms and online forums.

Annesas Appel focuses on the cartographic representation itself. What does it entail, what forms does it yield, and are other representations possible? Appel presents, among others, her latest, ongoing mapping project, View on the World Map. In Julio Pastor’s contribution, cartographic notions are stretched even further. Pastor combines images and text in order to show how maps diagrammatically represent space. Elian Somers introduces the remarkable story of California City, the city that refuses to become one. Somers shows that the discrepancy between the map and the terrain feels larger here than it does anywhere else. How different is the work of Michael Wolf, who uses the map to find his way around a new city. Through explorations in Google Street View, the photographer tried to appropriate his new hometown, Paris.

The appendix with artists’ contributions is not the only visual contribution in Mind the Map. In collaboration with Lida Ruitinga, curator of the map collection of the VU University Amsterdam, Kunstlicht composed a collection of extraordinary details from old maps in the VU-collection. The color-printing of these images, as well as of the artists’ contributions, was made possible thanks to the financial support of the Barent Langenes Foundation and the journal Caert-Thresoor.

In conjunction with Mind the Map, Kunstlicht curated Alternative Exactitudes, an exhibition displaying artworks that open up our understanding of cartography, raise new questions and formulate unexpected answers. Alternative Exactitudes will be on view at P/////AKT, Platform for Contemporary Art. For more information and a print-on-demand catalogue, please visit tijdschriftkunstlicht.nl.

Furthermore, we wish to acknowledge the departure of our designer Edwin de Boer. We would like to thank him for his commitment to Kunstlicht and for the excellent designs he has delivered. Mind the Map marks the debut of our new designer, Merel Schenk, and it gives us every reason to confidently look forward to a fruitful partnership. The editorial team also welcomes Harmen Brethouwer and Emily Hale, proofreaders, and Joris van Huët, who will, among other things, provide Kunstlicht with technical support.

On behalf of the board of editors,
Roel Griffioen and Docus van der Made

img_GawnnB

Event | Kunstlicht: Public Presentation of ‘Artefacts’

We proudly invite you to come celebrate the publication of Artefacts with us during a mini-symposium with Grace Lees-Maffei, Javier Gimeno-Martínez, and the editors.

Prof. Dr. Timo de Rijk on Artefacts: ‘This issue of Kunstlicht, one could say, is a rectification of what we set into process twenty years ago.’

The scarcity of studies in design scholarship that truly place the object at the core of analysis was the reason for Javier Gimeno-Martínez to work with Kunstlicht on an issue that does. Artefacts deals with objects, both everyday things, design products, and works of art, as prisms through which to understand larger phenomena in society in different and novel ways. All articles in Artefacts are published in English. Authors are Selçuk Balamir (University of Amsterdam), Roel Griffioen (Kunstlicht/VU), Jetske de Groot (VU), Marlies Noijens (VU/Kunstlicht), Robbert van Strien (VU graduate), Rosa te Velde (VU/Kunstlicht), Souwie de Wijn (VU graduate), an interview with Timo de Rijk (University of Leiden/TU Delft), and artist contributions by Sara Cwynar, Tom Holert, Sil Krol, and Diego Tonus.

Keep an eye on our website, http://www.tijdschriftkunstlicht.nl, as we will (pre)publish articles, translations, (additional) art contributions, and more.

10 October, 17:00-19:00
Entrance: free
Please RSVP: info@tijdschriftkunstlicht.nl
Location: Kunstkapel, Prinses Irenestraat 19, 1077 WT Amsterdam
Official language: English

featured image: Tom Holert, The Labours of Shine, video, 2012

UnsupportedTransit001_750x198

Event | Kunstlicht & Filmtheater Kriterion presenteren: De publieke markt

In connection with Kunstlicht’s most recent issue ‘The Public Market’, we are now organizing a film programme in cooperation with Filmtheater Kriterion. As with the publication, in this programme films will be shown that examine – in a broad sense – what we’ve come to call “the market”.

In the first film, ‘unsupported transit’ (2011), artist Zachary Formwalt interweaves three historical events: the construction of Rem Koolhaas’ stock exchange in China’s capitalist enclave of Shenzhen, Eadweard Muybridge’s invention of time-lapse photography, and Karl Marx’s idea of unsupported flows of money.

‘Unsupported transit’ was granted a Tiger Award for Short Films at the International Film Festival Rotterdam. The jury praised the movie, calling it a “strong aesthetic and intellectual statement”.

Zachary Formwalt will be present for questions. The movie will be introduced by Roel Griffioen, who, together with philosopher Jelle van Baardewijk, wrote an article about Formwalt’s work in relation to abstraction in contemporary economics and architecture for ‘The Public Market’.

‘The Great Contemporary Art Bubble’ was shot in 2008 and 2009 by documentary filmmaker and art critic Ben Lewis, while the art market was still booming. Critical of the ever increasing, astronomical prices for contemporary art and the often speculative character of market activity, with his documentary Lewis opened a Pandora’s box. After he exposed Damien Hirst’s business secrets Sotheby’s even refused him access to auctions. ‘The Great Contemporary Art Bubble’ shows it all. There will be an introduction by Jesse van Winden, chief editor of Kunstlicht and co-editor of ‘The Public Market’.

The conception of ‘The Public Market’ was induced by austerity measures and budget cuts in the cultural sector. The publication looks into the dynamics between the art market and governments’ cultural policies.

Kunstlicht is an academic journal for visual art, visual culture and architecture, aiming to provide urgent and relevant topics with a profound and factual background. Various reactions and contributions from the professional field indicate that, with ‘The Public Market’, Kunstlicht succeeded at this.